عصر علم و ایمان abbasiyan.loxblog.com

عصر علم و ایمان abbasiyan.loxblog.com
تلاقی علم و ایمان در سایه فناوری اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                1) صورتهای مالی اساسی  
3- مجموعۀ کامل صورتهای مالی    
                                                2) یادداشتهای توضیحی
 
                                                      
                                                       الف) صورت ترازنامه           
3-1- صورتهای مالی اساسی خود شامل    ب) صورت سود و زیان
                                                        پ) صورت جریان وجوه نقد
                                                        ت) صورت سود و زیان جامع
                               
3-2- یادداشتهای توضیحی: عبارت است از گزارشی از اطلاعات تفصیلی در ارتباط با ریز عناصر تشکیل دهندۀ هر یک از صورتهای مالی و همچنین مبانی اندازه گیری و رویّه های حسابداری.
 
توجه:1- منظور از هزینه های تحقّق نیافته: عبارت است از اینکه معامله ای با افراد برون سازمانی انجام نیافته باشد.
 
3-1- الف) صورت تراز نامه: صورتی مالی است که وضعیت منابع اقتصادی واحد تجاری و ادّعاهای حاکم بر آن را در یک مقطع زمانی خاص نشان می دهد. عناصر این صورت عبارتند از: دارائیها ، بدهیها و حقوق صاحبان سهام که همگی به تاریخ آخرین روز سال مالی گزارش می شوند.
3-1- ب) صورت سود و زیان: صورتی مالی است که نتایج عملیّات یک شرکت را برای یک دورۀ مالی معیّن نشان می دهد. به عبارتی دیگر خروجی این صورت مالی بیانگر بازده حاصل از بکارگیری منابع مالی توسط مدیریّت شرکت می باشد.
 
3-1- پ) صورت جریان وجوه نقد: صورتی مالی است که شامل موارد ذیل می باشد.
الف) جریان وجوه نقد حاصل از فعّالیّتهای عملیّاتی
ب) جریان وجوه نقد بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی
پ) جریان وجوه نقد مالیات بر درآمد
ت) جریان وجوه نقد حاصل از فعّالیّتهای سرمایه گذاری
ج) جریان وجوه نقد حاصل از فعّالیّتهای تأمین مالی
چ) خالص تغییرات ماندۀ وجه نقد
ح) ماندۀ وجه نقد اول دوره
خ) ماندۀ وجه نقد آخر دوره
 
3-1- ت) صورت سود و زیان جامع: این صورت مالی نتایج هرگونه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایۀ شرکت بجز آورده ها و ستانده های صاحبان سرمایه را نشان می دهد. در این صورت مالی هم می توانیم شاهد سود یا زیان حاصل از فعّالیّتهای شرکت باشیم و هم شاهد سود و زیانی باشیم که در شرکت ایجاد شده اما به حاصل فعّالیّت شرکت مربوط نمی باشد.
 
توجه: 2- منظور از هزینه های عملیّاتی: کلیّۀ هزینه های عمومی و اداری اعمّ از حقوق کارکنان و اجارۀ ساختمان و غیره و همچنین هزینه های توزیع و فروش مثل هزینه های حمل و نقل و فروشگاه و ... می باشد.
 
                                                          
                                                       1)نوع مؤسّسه 
4- عوامل حاکم بر فعّالیّت مدیران مالی:   2)نوع بازارهای مالی
                                                       3)چارچوب های مالیاتی
 
توضیح اینکه: یک مدیر مالی بسته به اینکه در چه نوع واحد تجاری فعّالیّت می کند باید به قوانین و مقرّرات تأسیس ، آوردۀ سرمایه ، ستاندۀ سرمایه ، کاهش سرمایه ، انحلال و سایر مقرّرات مربوط به فعّالیّت آن واحد تجاری آشنایی کامل کسب نماید.
 
5- اقسام شرکت های تجاری(بر اساس قانون تجارت ایران):
1) شرکت سهامی عام / خاص
2) شرکت با مسئولیّت محدود
3) شرکت نسبی
4) شرکت تضامنی
5) شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی
6) شرکت تعاونی تولید و مصرف
 
 
 
5-1) شرکت سهامی عام / خاص: شرکتی است که سرمایۀ آن به سهام تبدیل شده و مسئولیّت صاحبان سهام به مبلغ اسمی سهام آنها محدود می شود. در شرکت سهامی عام،سهام شرکت در بازار سرمایه به عموم عرضه می شود ولی در شرکت سهامی خاص سهام شرکت فقط بین تعداد محدودی سهامدار توزیع می گردد.
 
5-2) شرکت با مسئولیّت محدود: سرمایۀ این نوع شرکت به صورت توافقی توسط مؤسّسین تأمین می شود امّا مسئولیّت شرکت و هر یک از مؤسّسین صرفاً تا میزان دارائی های باقیمانده در شرکت جهت ایفای تعهّدات می باشد.
 
 
5-3) شرکت نسبی: در شرکت نسبی هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که وارد شرکت نموده اند در سود و زیان شرکت و همینطور در تعهّدات و در زمان انحلال شرکت مسئولیّت دارند.
 
 
5-4) شرکت تضامنی: سرمایۀ شرکت توسط تعدادی از شرکاء تأمین می شود و میزان سود و زیان آنان متناسب با سهم هر شریک بوده امّا در مقابل تعهّدات شرکت و همینطور در زمان انحلال شرکت هر یک از شرکاء متضامن ، مسئول پرداخت تعهدات می باشد ( در صورت دسترسی قانون به هر کدام از شرکای متضامن امکان وصول کل مطالبات حتّی از اموال شخصی آن شریک وجود دارد).
 
توجه:3- ریسک سرمایه گذاری در شرکت نسبی برای افراد با سرمایه گذاری کم نسبت به شرکت تضامنی پایین می باشد.  
 
 
 5-5) شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی: شرکت مختلط سهامی از سرمایۀ یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک سهامی تشکیل می شود که مسئولیّت شرکای سهامی در پرداخت تعهدات و در زمان انحلال تا میزان سهام سرمایه گذاری شدۀ آنان می باشد و در ارتباط با باقیماندۀ تعهّدات هر یک از شرکای ضامن ، متضامن و مسئول می باشند. در شرکت مختلط غیر سهامی به جای یک یا چند سهام دار یک یا چند شریک با مسئولیّت محدود در ترکیب شرکای شرکت فعّالیّت می کنند که میزان مسئولیّت آنها نیز محدود به سرمایۀ آوردۀ آنها می باشد.
 
 
5 -6) شرکت تعاونی تولید و مصرف: شرکت تعاونی تولید از طریق اجتماع تعدادی از صاحبان بنگاه های تولیدی کوچک برای گسترش فعّالیّت تولیدی تشکیل می شود و به لحاظ مسئولیّت در مقابل اشخاص ثالث در قالب یکی از شرکت های تجاری مثل شرکت سهامی یا شرکت با مسئولیّت محدود به ثبت می رسند. شرکت تعاونی مصرف نیز با هدف تأمین مایحتاج اعضای آن تشکیل می شود و میزان سهم هر کدام از اعضاء از سود و زیان شرکت به نسبت آوردۀ وی یا نسبت خرید ود تعیین می گردد.
 
 
6- بازار های مالی: بازار مالی بازاری است که در آن افراد و گروه هایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند با افراد و گروه هایی که با کمبود منابع مالی مواجه هستند وارد معاملۀ منابع مالی می شوند.
 
 
7- انواع بازارهای مالی: بازار های مالی به لحاظ سررسید منابع مالی به دو دسته تقسیم می شوند الف) بازار پول                                   ب) بازار سرمایه
 
 
 
7- الف) بازار پول: بازار پول بازاری است که در آن اوراق بهادار کوتاه مدت با سر رسید کمتر از یکسال مبادله می شود. نمونه هایی از ابزارهای بازار پول شامل اسناد خزانه ، خط اعتباری ، اوراق تجاری ، نرخ بهرۀ بین بانکی لندن یا لایبور می باشد.
 
توجه:4- خط اعتباری: خط اعتباری ابزاری است که بانکها برای هر کدام از مشتریان خود ایجاد می کنند و مشتریان می توانند تا زمان تعیین شده از طرف بانک به میزان مشخصی از منابع مالی بانک استفاده نموده و در زمان سر رسید نسبت به باز گرداندن منابع مذکور اقدام نمایند.    
 
7- ب) بازار سرمایه: بازاری است که در آن اوراق بهادار بلند مدت با سر رسید بیشتر از یکسال مبادله می شود. ابزار های بازار سرمایه برای تأمین مالی طرحهای بلند مدت اقتصادی و سرمایه گذاری ، هم توسط دولتها و هم توسط شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه هایی از ابزار های بازار سرمایه شامل سهام عادی ، سهام ممتاز ، اوراق قرضه ، اوراق مشارکت می باشد.
 
 
8 - طبقه بندی بازار های مالی بر اساس دفعات اوراق بهادار: الف) بازار اوّلیّه ب) بازار ثانویّه
 
8 - الف) بازار اوّلیّه: بازاری است که در آن اوراق بهادار شرکتها برای اوّلین بار منتشر می شود بازار اوّلیّه بازاری برای تأمین مالی شرکت است.
 
8 - ب) بازار ثانویّه: بازاری برای مبادلات بعدی اوراق بهادار بین افراد و گروه های مختلف است و از بابت این مبادلات هیچ منابع مالی به درون شرکت جریان نمی یابد. (مثل بورس اوراق بهادار که در آن هیچ سودی عاید شرکت نمی شود).
 
9 - چارچوب های مالیاتی: یک مدیر مالی بسته به اینکه در کدام کشور و در زیر مجموعۀ کدام سیستم قانونی فعّالیّت می کند باید نسبت به مقررات مالیاتی از جمله موارد ذیل آگاهی داشته باشد.
1- جدول مالیاتی برای سطوح مختلف درآمدی شرکت
2- لیست هزینه های قابل قبول و غیر قابل قبول مالیاتی
3- لیست درآمدهای معاف از مالیات
4- مالیات سود یا زیان فروش دارائیها ی ثابت
5- مالیات سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار و مواردی از این قبیل. 
 
 
 

 

 

وَصَلَّی اللّهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرین والحَمدُ لِلهِ رَبِّ        العالمین. 

 

                                               
 

 

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


موضوعات مرتبط: <-CategoryName->
برچسب‌ها: <-TagName->
[ دو شنبه 2 ارديبهشت 1392برچسب:, ] [ 2:43 ] [ قربانعلی عباسیان ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
نويسندگان
لینک دوستان

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان عصر علم و ایمان و آدرس abbasiyan.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

پيوندهای روزانه
امکانات وب
مشاهده و دریافت کد
تصاویر زیباسازی نایت اسکین


اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

سایت خدماتی بیست تولز